You are here: Home About Customer Charter

Cairt Chustaiméirí

Réamhrá

Is gníomhaireacht neamhspleách í an nGhníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí  (NCA) a bhunaigh rialtas na hÉireann faoin Acht um Chosaint Tomhaltóirí 2007. Dílsítear cumhachtaí agus ról Iar-Oifig an Stiúrthóra Ghnóthaí Tomhaltóirí (ODCA) sa Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí anois.

Tá sainordú láidir ag an nGníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí chun cearta tomhaltóirí a chosaint agus a chur chun cinn, lena n-áirítear an chumhacht chun cleachtais tráchtála éagóracha míthreoracha agus ionsaitheacha a láimseáil.

Leagann an chairt seo amach na caighdeáin seirbhíse a bhfuil tú i dteideal í a fháil ón nGníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí.

Príomhchuspóirí na Gníomhaireachta Náisiúnta Tomhaltóirí

Is í an aidhm atá againn cosaint láidir agus nua-aimseartha tomhaltóirí a sholáthar, tomhaltóirí in Éirinn a chosaint agus cumhacht a thabhairt dóibh chun a gcearta a thuiscint agus a chur i bhfeidhm.

Chun ár n-aidhm a bhaint amach, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Tomhaltóirí a chur ar an eolas faoina gcearta trí fhaisnéis tomhaltóra.
 • Cultúr láidir tomhaltóirí a chur chun cinn in Éirinn tri oideachas agus feasacht tomhaltóirí;
 • Cabhair a thabhairt do ghnólachtaí chun dlí tomhaltóirí a chomhlíonadh trínár ngníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin;
 • Ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna tomhaltóirí ag gach leibhéal forbartha beartais tomhaltóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta trí thaighde spriocdhírithe agus tacaíocht láidir.              
 • Imscrúduithe a dhéanamh faoi raon leathan reachtaíochta maidir le cosaint tomhaltóirí.

Cúirtéis agus Cabhracht

Soláthrófar seirbhís ar ardchaighdeán atá cabhrach, cúirtéiseach agus éifeachtach don duine a dhéanann teagmháil leis an NCA:

 • Cuirfidh baill foirne NCA iad féin in aithne do chustaiméirí,
 • Pléifidh siad le d’fhiosrúchán a luaithe is féidir nó déanfaidh siad socrú chun glaoch ar ais ort  mura mbíonn an fhaisnéis ar fáil,
 • Tabhrafaidh siad sonraí teagmhála an chomhlachta nó eagraíochta ábhartha duit má bhaineann d’fhiosrúchán le hábhar atá taobh amuigh de shainchúram an NCA, agus
 • Tabharfaidh siad freagairt go pras nuair a fhaightear teachtaireachtaí glórphoist nó ríomhphoist.

 

Freagairt a thabhairt ar Chustaiméirí

Pléifear le fiosrúcháin go tapa agus go héifeachtúil. Aithneofar litreacha laistigh de trí lá oibre agus déanfaimid iarracht freagra substaintiúil a eisiúint laistigh de 15 laethanta oibre.

Cuirfidh an NCA custaiméirí i dteagmháil le baill chuí forne gan mhoill. Mura bhfuil sé seo indéanta go láithreach, cuirfear an custaiméir ar an eolas faoi agus cuirfear socruithe i bhfeidhm chun a chinntiú go pléifear leis an ábhar go pras ag an leibhéal cuí.

Déanfaidh an NCA na nithe seo a leanas:

 • Lorgóidh sé dearcaí óna gcustaiméirí maidir le caighdeán agus ábharthacht na seirbhísí a sholáthraíonn sí,
 • Cuirfidh sí fáilte roimh moltaí óna gcustaiméirí maidir le conas ar féidir a seirbhísí a fheabhsú,,
 • Coimeádfaidh sí a seirbhísí agus oibriú na Cairte Custaiméirí atá faoi athbhreithniú

Cuairteanna ar Ghnólachtaí

Beidh ár n-oifigigh údaraithe cúirtéiseach agus cabhrach agus na himscrúduithe á ndéanamh.

Le linn dóibh cuairteanna láithreáin a thabhairt, léireoidh siad a gcárta aitheantais nó údarú agus fágfaidh siad a gcuid sonraí teagmhála. Beidh siad ullmhaithe chomh maith chun comhairle agus treoir chabhrach a thabhairt.

Faisnéis

Soláthrófar faisnéis bheacht agus thráthúil maidir le fiosrúcháin ar bith faoinár seirbhísí. Tabharfar freagairtí cuí, cuimsitheach agus substaintiúil ar fhiosrúcháin, de réir mar a cheadaíonn coinníollacha.

Ta rochtain éasca ag teastáil ó thomhaltóirí ar fhaisnéis shoiléir, achomhair agus chruinn chun roghanna eolacha a dhéanamh. Soláthraíonn ár láithreán gréasáin tomhaltóirí, NCA.ie, raon leathan faisnéise a bhaineann le tomhaltóirí, nuacht, leideanna maithe agus seirbhís fiosrúcháin ríomhphoist.

Déanann sé podchraoladh chomh maith agus gnéithe eile idirghníomhacha a leagann béim ar shaincheisteanna tábhachtacha tomhaltóirí. Tugaimid ár láithreán gréasáin cothrom le dáta go rialta. Sa chás neamhdhóchúil nach féidir leat teacht ar an eolas atá uait ar ár láithreán gréasáin, cuir glaoch ar ár gcomhairleoirí cairdiúla agus cabhracha ar Íosghlao 1890 432 432.

Déanfaimid chomh maith:

 • Leabhráin, bileoga agus bróisiúir fhaisnéise a fhoilsiú a thugann aghaidh ar shaincheisteanna agus ábhair thomhaltóirí;
 • Preaseisiúintí a Eisiúint;
 • Feachtais mheáin chumarsáide a chur ar bun ar an teilifís, raidió agus sa phreas chun:
  • A chinntiú go gcuirtear tomhaltóirí ar an eolas go bhfuil an nGhníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí ann agus gur féidir léi cabhrú leo;
  • Oideachas a chur ar thomhaltóirí maidir lena gcearta agus a n-oibleagáidí.

Éagsúlacht agus Comhionannas

Beidh meas againn ar phrionsabail chomhionannais agus éagsúlachta ár gcustaiméirí maidir le seachadadh na seirbhísí go léir. Táimid tiomanta do sheirbhís a sholáthar dár gcustaiméirí a gcosnaíonn a gcearta go gcaithfear go comhionann leo, arna mbunú ag an reachtaíocht chomhionannais.

Beidh sé mar aidhm againn a chinntiú go bhfuil ár seirbhísí agus saoráidí inrochtana dár gcustaiméirí, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Rúndacht

Is é beartas an NCA chun a ndícheall a dhéanamh aon fhaisnéis a sholáthraítear faoi rún don ghníomhaireacht a choimeád rúnda, faoi réir aon oibleagáidí dlíthiúla, cosúil leis na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise.

Sásamh

Déanfar imscrúdú ar ghearán ar bith maidir le caighdeán na seirbhíse a sholathraíonn an NCA mar ábhar tosaíochta.

Ba chóir gearán ar bith nach réitítear chun sásaimh an ghearánaí, a chur ar aghaidh i scríbhinn chuig ár nOifigeach um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí, Maria Hurley, ar féidir teagmháil a dhéanamh léi ag:

An Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí

4 Bóthar Fhearchair

Baile Átha Cliath 2

Ríomhphost: maria_hurley@nca.ie

Déanfaidh an tOifigeach um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí de chuid NCA imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin agus tabharfaidh sé nó sí freagairt iomlán agus pras orthu.