Tá tú anseo: Baile Maidir Linne Cúlra

Cúlra

Is éard atá i gceist leis an nGníomhaireacht Náisiúnta do Thomhaltóirí (NCA) ná tús áite a thabhairt do thomhaltóirí; ag dul i ngleic le cleachtais atá i gcoinne tomhaltóirí agus guth láidir a thabhairt do thomhaltóirí sa chinnteoireacht in Éirinn.

Ár ról

Chuir Rialtas na hÉireann an NCA ar bun chun dlíthe tomhaltóirí a fhorfheidhmiú, chun tuiscint níos fearr ar chearta tomhaltóirí a chur chun cinn agus chun pléadáil ar son saincheisteanna tomhaltóirí.  Déanaimid ár ndícheall trínár gcuid oibre le:

  • Tomhaltóirí in Éirinn a chumhachtú chun luach ar airgead agus ardchaighdeáin seirbhíse a éileamh, chun agóid a dhéanamh in aghaidh cleachtas tráchtála míchuí agus a gcearta reachtúla a dhearbhú
  • Leanúint ar aghaidh leis an tasc tábhachtach maidir le reachtaíocht tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus an tasc sin a mhionathrú chun feabhais. Bhí an tasc seo á riaradh ag Oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Tomhaltóirí roimhe seo.
  • Dialóg chuiditheach a bhunú maidir le saincheisteanna ábhartha le rialálaithe, ranna ábhartha rialtais, eagraíochtaí gnó agus ionadaíochta
  • Taighde agus abhcóideacht a úsáid chun tionchar a imirt ar mar a fhorbrófar bearta polasaithe poiblí a rachaidh i bhfeidhm ar shaol tomhaltóirí

Tá cosaintí tábhachtacha san Acht um Chosaint Tomhaltóirí 2007, lenar bunaíodh an NCA, trí chleachtais mhídhleathacha a dhéanamh de raon leathan de chleachtais tráchtála éagóracha, míthreoracha agus ionsaitheacha. Tugann an reachtaíocht uirlisí breise cumhachtacha forfheidhmiúcháin don NCA freisin.

Lena chois sin, soláthraíonn an reachtaíocht bonn reachtúil don Ghníomhaireacht le cóid chleachtais a chur chun cinn agus a fhaomhadh. Cumhachtaíonn sé an Ghníomhaireacht freisin le hoibriú go dlúth le rialálaithe earnála agus gníomhaireachtaí eile stáit.

Ár gcúlra

Is féidir bunús na Gníomhaireachta a rianú siar go dtí an tráth ar chuir an Tánaiste agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta an Grúpa Straitéise Tomhaltóirí (CSG) ar bun i mí Mhárta 2004. Cuireadh tuairisc an ghrúpa, Making Consumers Count, i láthair an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Mícheál Martin, i mí Aibreain 2005.

Rinne an CSG an taighde ab fhorleithne dá ndearnadh riamh in Éirinn ar shaincheisteanna tomhaltóirí. Bhain sé de thátal as go bhfuil cumacht an tomhaltóra lag in Éirinn i gcomparáid le tíortha forbartha eile. Is iomaí réimse den saol tráchtála agus poiblí nach bhfuil guth ar bith ag an tomhaltóir ann. Is iomaí cuid den saol laethúil ina mothaíonn tomhaltóirí gur beag cumhacht atá acu.

Tá Éire chun deiridh ar thíortha eile ó thaobh aitheantas a thabhairt don ról tábhachtach gur féidir le tomhaltóirí cumhachtacha féinmhuiníneacha a imirt. Moladh sa tuairisc go n-aistreofar cothromaíocht na cumhachta i dtreo tomhaltóirí. Tá tuilleadh cumhachta don tomhaltóir go maith do thomhaltóirí, do ghnó agus do gheilleagar na hÉireann.

Moladh freisin sa tuairisc go mbunófaí gníomhaireacht nua chun ceart a sheasamh do chearta thomhaltóirí. Cuireadh an NCA ar bun ar bhonn eatramhach i mí na Bealtaine 2005 agus bunaíodh ar bhonn reachtúil le héifeacht ó 1 Bealtaine, 2007 í.

Foghlaim níos mó

Foghlaim a thuilleadh faoi thuairisc an Ghrúpa Straitéise Tomhaltóirí

Léigh faoin Acht um Chosaint Tomhaltóirí 2007